បទពិសោធន៍ ‘3 no’ ជាមួយសេវាបើកគណនីអនឡាញ Agribank

សេវាកម្មបើកគណនីអនឡាញរបស់ Agribank ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ ‘3 no’ រួមទាំងគ្មានថ្លៃបើកគណនី គ្មានបញ្ជរធនាគារ ឬថ្លៃផ្ទេរប្រាក់។.

មិនចាំបាច់ទៅធនាគារទេឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកគណនីតាមអ៊ិនធរណេតនៅលើកម្មវិធី Agribank E-Mobile Banking បានយ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័ស។ ដូច្នេះហើយ គ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី Agribank E-Mobile Banking បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ ថតរូបឯកសារអត្តសញ្ញាណ និងផ្ទៀងផ្ទាត់មុខតាមតម្រូវការ នោះអ្នកប្រើប្រាស់អាចបំពេញការបើកគណនីបាន។

Open an account online easily on Agribank E-Mobile Banking application.

The new service brings a “3 no’s” experience to Agribank’s customers. Firstly, there is no fee to open an account. When registering and opening an account online on the Agribank E-Mobile Banking application, customers do not have to pay any fees, helping to save account opening costs and easily experience the service.

Second, there is no need to go to the bank counter. The account opening is done online on the Agribank E-Mobile Banking application, anytime, anywhere, saving time, suitable for many customers. Especially, in the time of complicated epidemic developments, this is considered the optimal solution to help many users own accounts and perform banking transactions quickly and safely.

Third, there are no transfer fees. Immediately after successfully opening an online account, customers can make money transfers inside and outside the Agribank system completely free of charge.

Open an online account right on the Agribank E-Mobile Banking application. Photo: Agribank

Customers can also experience many utilities on Agribank E-Mobile Banking application such as 24/7 money transfer, phone top-up, payment of electricity, water bills, hospital fees, tuition fees, etc. Advanced benefits such as booking air tickets, trains, cars, hotels, ordering flowers, calling taxis, online shopping VnShop…..

In addition, integrating VNPAY-QR on Agribank E-Mobile Banking application helps customers pay faster and easier at more than 150,000 payment acceptance points, which are stores, supermarkets (food, consumer goods, etc.). ..) hospitals, schools, transportation… nationwide.

4 steps to open an online account on Agribank application.

To ensure accuracy, speed and safety in online customer identification, Agribank’s eKYC solution has integrated modern artificial intelligence (AI) technologies. These include optical character recognition technology to record and encode personal information on images, technology to recognize and match each individual’s face with high accuracy.

As one of the first customers to experience Agribank’s eKYC, Mr. The Long said: “With a few steps of taking a photo of my citizen’s identity and face authentication, I had an account right away to use. Very fast and easy. convenient, without going to the bank, I can still open a safe account during the quarantine period.”

Experts believe that the eKYC solution will make a big change in user habits, towards more convenient and faster online transactions. At the same time, reducing paperwork and pressure in the operation stage, improving working productivity at the bank.

eKYC technology is a breakthrough step to make Agribank’s digital transformation process more comprehensive. In the context of the complicated development of the Covid-19 epidemic, eKYC replaces physical interactions, eliminates distances, and contributes to protecting public and social health.

“We also expect that eKYC will be the door to help people in remote areas have the opportunity to access and use digital banking services, towards a better life,” a representative of Agribank shared. .

Date: 23/10/2021