សេវា Voice OTP

តើសេវា VOICE OTP ជាអ្វី?
Voice OTP គឺជាសេវាកម្មហៅទូរសព្ទដែលផ្តល់សារជាសំឡេងដល់អតិថិជន។ ប្រព័ន្ធនឹងកំណត់ការហៅដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់លេខទូរសព្ទដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុះឈ្មោះសម្រាប់អាជីវកម្ម ដើម្បីផ្តល់សារជាសំឡេងយោងទៅតាមឯកសារដែលបានកត់ត្រាទុកជាមុនយោងទៅតាមScript។
ជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្រូវការសម្រាប់សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន និងកម្មវិធីពេញនិយមក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ សេវាកម្ម Voice OTP គឺជាសេវាកម្មដែលដោះស្រាយតម្រូវការចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្ម និងបង្កើនចំនួនប្រតិបត្តិការ ខណៈពេលដែលធានាបាននូវល្បឿន និងភាពងាយស្រួល។
ហេតុអ្វីអាជីវកម្មគួរប្រើសេវាកម្ម VOICE OTP?
អត្ថប្រយោជន៍នៃ Voice OTP
ការរួមបញ្ចូលដ៏ងាយស្រួល៖ ដូចគ្នានឹង API ផ្ញើសំឡេងដែលអតិថិជនកំពុងប្រើ។ អតិថិជនអាចថតសំឡេងបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមបំណងតាមការចង់បាន។
  • ខ្សែអក្សរអក្សរក្រមលេខ និង/ឬលេខទាំងអស់ និងចំនួនអថេរក្នុង API អាចអានបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
  • អ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើ Voice OTP ម្តងទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិច្រើនដង។
  • អ្នកអាចជ្រើសរើសការហៅត្រឡប់មកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីពីរបីនាទី ប្រសិនបើអ្នកប្រើមិនទាន់បានឆ្លើយ ឬទូរស័ព្ទជាប់រវល់។ លើសពីនេះ ប្រព័ន្ធក៏ធ្វើស្ថិតិអំពីស្ថានភាពស្ថានីយផងដែរ៖ អ្នកទទួលរវល់ អ្នកទទួលបដិសេធការហៅទូរសព្ទ មិនមានលេខ…
  • សំឡេង SMS ក៏គ្រប់គ្រងការចំណាយដោយគ្រប់គ្រងពេលវេលាថតការហៅ។
  • ការគិតថ្លៃកើតឡើងតែនៅពេលដែលការហៅទូរស័ព្ទទទួលបានជោគជ័យ។ ការហៅទូរសព្ទដែលអ្នកទទួលមិនទទួល ឬទូរសព្ទជាប់រវល់នឹងមិនត្រូវបានគិតថ្លៃទេ។
  • អាជីវកម្មអាចប្រើលេខថែទាំអតិថិជនដែលបានបង្ហាញ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ស្គាល់លេខនេះ។