សកម្មភាពការងារក្រុម

យើងរួមគ្នាដើម្បីមានពន្លឺ…
នេះជាសកម្មភាពបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន CAMBOPAY ។ មួយឆ្នាំៗ​ដែល​យើង​កំពុង​តស៊ូ​ដើម្បី​សមិទ្ធផល​និង​ការ​រីកចម្រើន។ យើងប្តេជ្ញាថានឹងរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើង។
ការកសាងក្រុមនាំមកយើងនូវ៖ បទពិសោធន៍ ការលើកទឹកចិត្ត យុទ្ធសាស្រ្ត ការអភិវឌ្ឍន៍ ការសហការ និងការងារជាក្រុម។

Date: 06/12/2021